Hvad er en lokalplan

Her på siden finder du vejledninger om, hvad en lokalplan er, og hvilke klagemuligheder du har.

En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for et lokalt afgrænset område. Lokalplanen indeholder eksempelvis bestemmelser om:

  • hvad et område skal anvendes til,
  • hvordan veje og stier skal udformes,
  • hvordan bebyggelsen skal placeres,
  • hvor højt og tæt der må bygges, og
  • hvordan friarealerne skal indrettes m.m.

Hvordan er lokalplanen bygget op?

Bestemmelserne (§§) og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er bindende for byrådet, samt for grundejere i - og brugere af området.

Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende.

Fra 2020 bliver vores lokalplaner digitale og er sat op, så bestemmelserne vises først. I tidligere lokalplaner kommer redegørelsen først. 

Hvorfor og hvornår udarbejdes en lokalplan?

Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, samt når større bygge- og anlægsarbejder skal virkeliggøres. Hensigten er, at disse opnår den ønskede udformning og sammenhæng med øvrig planlægning og eksisterende bebyggelse. Byrådet kan til enhver tid beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 

En lokalplan må ikke være i strid med kommuneplanen.

Hvordan behandles en lokalplan?

En lokalplan skal sendes i offentlig høring for at sikre borgernes indflydelse. Høringen varer mindst 2 uger, og der afholdes ofte borgermøde i høringsperioden.

Efter høringsfristens udløb behandler Byrådet de kommentarer og bemærkninger, der er indkommet fra borgere og myndigheder i høringsperioden.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette (via det statslige planregister Plandata.dk og på kommunens hjemmeside) og er herefter bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet.

Når en lokalplan er vedtaget

Når en lokalplan er vedtaget må der ikke etableres byggeri eller anlæg, der er i strid med planen. Anvendelsen af bebyggelse og anlæg, der er lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan dog fortsætte uændret. En lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som planen indeholder. Men hvis du vil ændre noget på din ejendom, skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. For eksempel, hvis du ønsker at bygge om på din ejendom eller ønsker at bruge din ejendom til andre formål.

Byrådet kan give dispensation til mindre betydende ændringer, mens mere væsentlige ændringer kun kan gennemføres med en ny lokalplan.

Se planloven her

Du kan se den komplette liste over, hvad en lokalplan kan indeholde i Planlovens § 15.

Du kan finde Planloven på:
www.retsinformation.dk